کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست کشوری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها» برگزار شد

وزیر علوم در نشست دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها:

Read more
Web Analytics