اعضای کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی

ردیف نام و نام خانوادگی نهاد
۱ سیدمحمد کاظم موسوی بجنوردی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
۲ علی معلم دامغانی فرهنگستان هنر
۳ میرجلال الدین کزازی استاد دانشگاه
۴ سید عباس صالحی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ سید ضیاء هاشمی وزارت علوم
۶ احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران
۷ دکتر احمد پاکتچی استاد دانشگاه
۸ محمدحسن طالبیان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی
۱۰ محمد مهدی حجت استاد دانشگاه
۱۱ سیدمحمد بهشتی شیرازی پژوهشگاه میراث فرهنگی
۱۲ مرتضی رضوانفر پژوهشکده مردم شناسی
۱۳ عبدالمجید ارفعی استاد و پژوهشگر
۱۴ سید محمدرضا دربندی بنیاد سعدی
۱۵ علی اشرف مجتهد شبستری سازمان حفاظت از محیط زیست
۱۶ نصراله پورجوادی مرکز نشر دانشگاهی
۱۷ محمد بهرام زاده بنیاد ایران شناسی
۱۸ حسین یاوری استاد دانشگاه
۱۹ حمید تنکابنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲۰ عبدالمهدی مستکین کمیسیون ملی یونسکو

مطلب قبلی

تأسیس کرسی تاریخ طب سنتی ایران در یونسکو تصویب شد

مطلب بعدی

آیین‌نامه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی