یادگیری مادام‌العمر

یادگیری مادام‌العمر که با عنوان‌های دیگری مانند یادگیری مستمر، یادگیری مداوم، یادگیری در دوران زندگی نیز آورده شده است، یک مفهوم هنجاری نیست، بلکه یک اصل سازمان‌یافته چندبعدی است که جنبه عمودی آن شامل طی فرآیند یادگیری از تولد تا مرگ است و جنبه افقی آن که کل گستره زندگی فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد، بر زمینه‌های متفاوت یادگیری شامل خانواده، اجتماع، مدرسه و محل کار متمرکز می‌شود. این نوع از یادگیری به جای تمرکز روی یادگیری یکنواخت در یک برهه از زندگی و استفاده از آن در بقیه عمر، ناگزیر از پراکنده‌سازی تمامی حواس و امکانات یادگیری در سرتاسر عمر است تا فرد بتواند متناسب با تغییرات روزمره زندگی و همراه با آنها، امکانات معیشتی خود را در این تطابق‌یابی جدید به بهترین وجه میسر سازد. در واقع، یادگیری مادام‌العمر اصل اساسی سازماندهی برای مشارکت در پیشبرد یادگیری رسمی، آزاد و غیر رسمی است. این نوع از یادگیری برای سه مرحله از زندگی با سه هدف متفاوت متمرکز است: ۱- توسعه فرهنگی: وابسته به فهم، مالکیت فکری و مفهوم‌سازی ۲- توسعه اجتماعی وابسته به شهروندی و مشارکت اجتماعی ۳- توسعه حرفه‌ای و اشتغال‌پذیری وابسته به تولید، رضایت شغلی، رفاه مالی و پایداری اقتصادی.
یکی از ابزارهای مهم یادگیری مادام‌العمر که امروزه بر توسعه و کاربرد آن تاکید فراوان می‌شود، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در فرآیند یادگیری است. فناوری ارتباطات و اطلاعات این فرصت را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا بتوانند از طریق تعامل و شبکه‌سازی، علاوه بر افزایش دانش و اطلاعات خود، به تولید درآمد و شرکت در برنامه‌های اجتماعی بپردازند. با این وجود، الزامات فنی و پیشرفته این فناوری باعث شده است که بسیاری از مردم قادر به دسترسی به این نوع فناوری نباشند. از این رو یونسکو تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا از طریق تشویق کشورها به تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در سطح ملی، دسترسی مردم به این مبنع اطلاعاتی را در سطح جهان گسترش بخشد. مرکز تخصصی یونسکو که به یادگیری مادام‌العمر می‌پردازد، موسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو (UIL) در آلمان است که در جهت توسعه، ترویج و انتقال بهترین تجارب در زمینه یادگیری مادام‌العمر در سطح جهان فعالیت می کند.
گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو در ایران به‌منظور ظرفیت‌سازی در زمینه یادگیری مادام‌العمر در کشور، اقدامات زیر را انجام داده است:
-کارگاه قانونگذاری برای ارتقای یادگیری مادام‌العمر برای نمایندگان مجالس کشورهای جنوب و غرب آسیا عضو مجمع نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه در زمینه آموزش- ( تهران، ادریبهشت۹۱)
-کارگاه آموزشی مفاهیم و نظام‌های جدید در زمینه یادگیری مادام‌العمر ( تهران، بهمن ۱۳۹۱)
-برگزاری کارگاه یادگیری مادام‌العمر در ایران: چالش‌ها، دستاوردها و چشم‌انداز آینده (تهران، ۱۳۹۲)

مطلب قبلی

آموزش عالی

مطلب بعدی

آموزش صلح، حقوق بشر و تفاهم بین‌المللی