گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای

فضای رایانه‌ای برای تولید، تبادل و بیان ارزش‌ها و هویت‌های متنوع فرهنگی فضایی مناسب است. یونسكو تولید و انتشار مطالب و محتواهای دیجیتالی متنوع فرهنگی و چندزبانی را در شبكه‌های مجازی جهانی تشویق می‌کند. كمیسیون ملی یونسكو نیز در این مورد فعالیت‌هایی داشته است از جمله: برگزاری اولین گردهمایی ‌توسعه راهبرد ملی در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی با تأكید بر توسعه محتوای بومی با همكاری مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران (تهران،1383)، برگزاری كارگاه آموزشی زیرمنطقه‌ای پورتال حفاظت میراث در سه بخش میراث مستند، میراث طبیعی و میراث فرهنگی با شرکت متخصصان ایرانی و خارجی (تهران، 1383).