کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش نشست‌های تخصصی هفته جهانی آموزش برای همه در ایران شامل: نشست هم‌اندیشی تخصصی در زمینه چالش‌های آموزش کیفی در ایران (20 آوریل 2010- 31 فروردین 1389) و نشست ارتقای حمایت از برنامه آموزش برای همه: آموزش کیفی از دیدگاه توسعه پایدار ( 26آوریل 2010- 6 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش نشست‌های تخصصی هفته جهانی آموزش برای همه در ایران شامل: نشست هم‌اندیشی تخصصی در زمینه چالش‌های آموزش کیفی در ایران (۲۰ آوریل ۲۰۱۰- ۳۱ فروردین ۱۳۸۹) و نشست ارتقای حمایت از برنامه آموزش برای همه: آموزش کیفی از دیدگاه توسعه پایدار ( ۲۶آوریل ۲۰۱۰- ۶

برای مشاهده مطلب کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics