کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کنوانسیون های الحاقی ایران در حوزه فرهنگ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کنوانسیون های الحاقی ایران در حوزه فرهنگ

یونسکو مرکزی برای هماهنگی مسائل فکری، هنجاری ،اخلاقی و تقویت مبادلات بین رشته‌ای ،گسترش تفاهم متقابل و همکاری برای نیل به وفاق جهانی است. در ادبیات این سازمان، فرهنگ مجموعه‌ای از ویژگی های مادی، معنوی، فکری و عاطفی متمایز یک جامعه یا گروه اجتماعی است که به هنرها و ادبیات محدود نمی شود، بلکه شیوه‌های زیست، حقوق اساسی انسان، روش‌های همزیستی، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها را نیز در برمی گیرد. رسالت سازمان در زمینه فرهنگ بر دواصل تنوع و آزادی یا بعبارت دیگر حفظ تنوع مفید و سودمند فرهنگ‌ها و ترویج جریان آزاد اندیشه و اطلاعات استوار است.ترویج گفتگوی بین فرهنگی، کرامت برابر همه فرهنگها ،احترام به حقوق فرهنگی،حفظ میراث فرهنگی و اموال فرهنگی و تدوین سیاست های فرهنگی در جهت ترویج تنوع فرهنگی اهداف اصلی سازمان را درزمینه فرهنگ تشکیل می دهند.
دستاوردهای یونسکو در حوزه فرهنگ ظرف بیش از شش‌دهه را می توان در زمینه‌های تدوین اسناد حقوقی بین‌المللی و پذیرش و تقویت سهم فرهنگ درتوسعه پایدار خلاصه کرد.
در حوزه تدوین اسناد حقوقی بین‌المللی در زمینه فرهنگ تاکنون ۳ اعلامیه،۱۲توصیه و ۷ کنوانسیون زیر تصویب شده است:
الف: اعلامیه‌های جهانی
اعلامیه جهانی اصول همکاری‌های فرهنگی، نوامبر ۱۹۶۶
اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی، نوامبر ۲۰۰۱
اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی،۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
ب: توصیه‌های بین‌المللی
توصیه بین‌المللی درمورد حفاری‌های باستان‌شناسی،۵ دسامبر ۱۹۵۶
توصیه مربوط به ابزار موثر برای دسترسی مردم به موزه ها،۱۴ دسامبر ۱۹۶۰
توصیه مربوط به حفظ زیبایی و ویژگی چشم‌اندازها و محوطه‌ها،۱۱ دسامبر ۱۹۶۲
توصیه منع صدور و ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی،۱۹ نوامبر ۱۹۶۴
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی که در اثر اقدامات عمومی و خصوصی به خطر افتاده‌اند، ۱۹ نوامبر ۱۹۶۸
توصیه مربوط به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی،۱۶ نوامبر ۱۹۷۲
توصیه مربوط به نقش معاصر بافت‌هاو مناطق تاریخی،۲۶ نوامبر۱۹۷۶
توصیه مربوط به مبادلات بین المللی اموال فرهنگی،۲۶ نوامبر ۱۹۷۶
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی منقول، ۲۸ نوامبر ۱۹۷۸
توصیه مربوط به استانداردسازی آمار هزینه‌های عمومی فعالیت های فرهنگی ،۲۷ اکتبر ۱۹۸۰
توصیه مربوط به استانداردسازی آمارهای تولید و توزیع کتاب، روزنامه و نشریات ادواری ،۱ نوامبر ۱۹۸۵
توصیه حفظ فرهنگ سنتی و فولکلور ،۱۵ نوامبر ۱۹۸۹
ج: کنوانسیون‌ها
کنوانسیون جهانی حق مولف، ۶ سپتامبر ۱۹۵۴
کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در زمان جنگ، ۱۴ مه ۱۹۵۴ و پروتکل اول ۱۹۵۴ و پروتکل دوم ۱۹۹۹
کنوانسیون منع صدور و ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی، ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ و یونیدروآ ۱۹۹۵
کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان، ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲
کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی زیر آب، ۲ نوامبر ۲۰۰۱
کنوانسیون حفظ میراث معنوی (ناملموس)، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳
کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی،۲۰ اکتبر ۲۰۰۵

لیست کنوانسیون‌های الحاقی ایران

image_printچاپ

Web Analytics