کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران، آذر ماه 1396 ، تهران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران، آذر ماه ۱۳۹۶ ، تهران

 یکی از دغدغه های مهم نظام های آموزشی معاصر، پرداختن به مقوله کیفیت است تا افرادی توانمند برای تحقق جوامع یادگیرنده و دانش بنیان تربیت کند. یک نظام آموزشی با کیفیت مبتنی بر فراگیران با اتگیزه، استادان و معلمان حرفه ای، تسهیلات مناسب و کافی یادگیری، برنامه های درسی مرتبط و به روز، فضاهای مناسب یادگیری، مدیریت مشارکتی و ارزیابی واقعی از نتایج یادگیری شامل دانش، مهارت ها و گرایش هاست.

با توجه به گسترده‌گی حوزه کیفیت، اندیشمندان و نظریه پردازان آموزشی هنوز به وفاق مشترکی در زمینه کیفیت دست نیافته اند، اما آنچه که مسلم است این است که کیفیت ضعیف آموزش پایه نه تنها برسطوح پس از آن (متوسطه و عالی) تاثیر می گذارد، بلکه موجب محرومیت شدید از فرصت های اجتماعی نیز می شود. علاوه بر این، دستیابی به دستاوردهای موثر و مرتبط یادگیری به عوامل متعددی از جمله فرآیندهای یاددهی و یادگیری، محیط ها و عاملان آموزشی مرتبط است که به شکل یکپارچه و هماهنگ، زمینه لازم را فراهم می کنند تا یادگیرندگان قادر به کسب موثر دانش، مهارت ها و قابلیت های لازم شوند. تضمین کیفیت و سنجش دستاوردهای یادگیری به اشکال گوناگونی در سطوح مختلف نظام آموزشی انجام می شود و تاکنون تلاش های زیادی برای تعریف مهارتها و قابلیت های کلیدی جهت پایش برنامه های آموزشی انجام شده است. اما علیرغم همه این تلاش ها، هنوز چالش کیفیت و بحران یادگیری به قوت خود باقی است.

با توجه به موارد فوق، بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت کیفیت آموزش و یادگیری در کشور به منظور شناخت چالش ها و تبیین راهکارهای موثر برای تحقق نظام آموزشی باکیفیت و پویا  از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، کمیسیون ملی یونسکو و دانشگاه خوارزمی در نظر دارند با حمایت وزارت ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و انجمن های علمی- تخصصی مرتبط، کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران را در آذر ماه  ۱۳۹۶ در تهران برگزار کنند.

اهداف

 • ظرفیت‌ سازی در نظام آموزشی ایران با توجه به تحولات رایج اجتماعی، اقتصادی و فناوری
 • کمک به تقویت ساز و کارهای لازم و یکپارچه برای ارتقای کیفیت درسیاست های کلان آموزشی
 • تعیین چالش های تضمین کیفیت در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به روش ها و فضاهای متحول آموزشی
 • تعیین عوامل موثر در بهبود کیفیت آموزش خصوصا از منظر یادگیری فراگیران و شرایط مرتبط یاددهی و یادگیری
 • ایجاد تحولات لازم و مناسب در نظام آموزشی ایران برای عرضه فرصت های یادگیری فراگیر و با کیفیت مادام العمر برای همه

محورها

 • دیدگاه ها و رویکردهای بهبود کیفیت در فرآیند یاددهی و یادگیری
 • معیارها، نشانگان و ابزارهای پایش و سنجش کیفیت در محیط های یادگیری
 • تجارب ملی و بین المللی در زمینه بهبود کیفیت
 • چالش ها، راهبردها و ساز و کارهای موثر برای دستیابی به نظام های آموزشی باکیفیت و پایدار

شرکت کنندگان

 • سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران آموزشی
 • استادان، معلمان و مربیان
 • محققان، کارشناسان، دانشجویان و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه آموزش

image_printچاپ

Web Analytics