کمیسیون ملی یونسکو-ایران، آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی را تبریک می‌گوید


کمیسیون ملی یونسکو- ایران، آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی را تبریک می‌گوید.

امیدواریم که امسال نیز با تقویت ارتباط بین تحقیقات و سیاست‌گذاری‌ها‌، شناسایی و تعیین خط‌ مشی‌های موفق، توسعه ظرفیت‌های نهادی و انسانی کشور و حساس‌کردن دولت و جامعه نسبت به موضوع‌های مهم و روزآمد جهانی، در راه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات، گام‌هایی استوار برداریم.
آرزومندیم سال پیش روی میلادی، عشق، سلامتی، آرامش، صلح، امنیت و سعادت را به ارمغان آورد.

Congratulations from the Iranian National Commission for UNESCO for New Year 2021
This year, we are committed to take influential steps in developing education, science, culture and communication by strengthening the link between research and policy-making, identifying and setting successful policies, developing the country’s institutional and human capacities, and drawing the attention of government and society to important global issues.
We wish you a happy New Year, filled with love, health, peace, security and happiness.

مطلب قبلی

۱۲ دی روز رشت؛ گرامی…

مطلب بعدی

همبستگی اجتماعی با کاهش نابرابری‌های اجتماعی