کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

به عنوان تنها تشکیلات اقیانوسی در سیستم ملل متحد که خودمختار بوده، کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی با هدف گسترش و هماهنگی برنامه های بین المللی در زمینه تحقیقات و خدمات دریایی، سیستم مشاهدات جهانی، کاهش مخاطرات و توسعه ظرفیت ها به منظور درک بهتر و مدیریت موثر در منابع اقیانوسی و نواحی ساحلی فعالیت می کند.

تلاش این کمیسیون گسترش حاکمیت بر دریا و اقیانوس ها، مدیریت و ظرفیت سازمانی و گسترش  تصمیم گیری کشورها در ارتباط با منابع دریایی، تنوع اقلیمی و تقویت و توسعه پایدار محیط زیست دریا با تاکید بر کشورهای درحال توسعه است.

اهداف عالیه این کمیسیون عبارتند از: سلامت زیست بوم، مخاطرات دریایی، تغییر اقلیم و ارتقاء دانش علمی

این برنامه که دارای بیش از ۴۰سال سابقه کار می باشد، دانشمندان مختلف از سراسر جهان و از مناطق مختلف را در ارتباط با فرآیندهای زمین شناسی و مطالعات مربوط به زمین گردهم آورده است.

image_printچاپ
Web Analytics