کمیته های ملی

درباره کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هر یک از گروه‌ها ، دارای کمیته‌‌های تخصصی متشکل از نمایندگان مؤسسات و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط و متخصصان دانشگاهی و صاحب‌نظران می‌باشد. ارتباط این کمیته‌ها با یونسکو و مؤسسات تابعه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون ملی انجام می‌شود.
ماده ۱۶
اعضای کمیته‌های تخصصی با پیشنهاد دبیرکل و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت دو سال منصوب می‌شوند
تبصره ۱
رئیس هر گروه یا اداره به‌عنوان دبیر و نماینده کمیسیون ملی با داشتن حق رأی در کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط شرکت می نماید
تبصره ۲
هریک از کمیته‌های تخصصی شرح وظایف خود را تدوین و برای تصویب به شورای اجرایی کمیسیون پیشنهاد می نماید