اعضا

اعضای کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو - ایران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱
رییس کمیته
۲
آقای احمد فتح الهی
نایب رییس کمیته
۳
آقای فریدون ابراهیمی
عضو
۴
آقای محمد پاکدامن
عضو
۵
آقای امیررضا ثابت پی
عضو
۶
خانم لاله حجازی
عضو
۷
مهدی کریمی تفرشی
عضو
۸
آقای علی خیالی
عضو
۹
آقای اکبر رحیمی
عضو
۱۰
آقای محمد آقا شیخ موسی
عضو
۱۱
آقای حسین رضاسلطانی
عضو
۱۲
آقای نادر رفتاری
عضو
۱۳
خانم هستی رفتاری
عضو
۱۴
آقای کاووس سلیمی
عضو
۱۵
آقای شهرام شکوری
عضو
۱۶
خانم عطیه فرقانی
عضو
۱۷
آقای سعید صیاد چمنی
عضو
۱۸
خانم نازنین غفاری
عضو
۱۹
خانم زهرا سادات لاجوردی
عضو
۲۰
آقای حسین فتاحی
عضو
۲۱
آقای حسن گلی پور
عضو
۲۲
آقای علی لاجوردی
عضو
۲۳
آقای عبدالحسین محمدزاده
عضو
۲۴
آقای امیر ناهید
عضو
۲۵
آقای مهبد رضا نظامی افراشته
عضو
۲۶
آقای علی نقیب
عضو
۲۷
آقای علی یادگاری
عضو
۲۸
آقای یعقوب زاده
عضو
۲۹
آقای رضا یادگاری
دبیر کمیته

اهداف کمیته تخصصی توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو - ایران