کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کلیات سعدی(1394) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کلیات سعدی(1394)

کلیات سعدي
شهرت جهانی و تاریخی سعدي به واسطه بیان شیوا، ادبیات ساده و شعرهایی است که خوش آیند جهان هستند. نسخه هاي متعدد دست نویس از آثارش، ترجمه هاي بی شمار به زبان هاي مختلف، نشریات متعدد آثارش از شرق تا غرب جهان، مطالعات متعدد انجام شده بر آثارش، رساله ها، یادداشت ها وشرح هاي نوشته شده بر آنها همگی حاکی از تأثیرگذاري سعدي در طول تاریخ است.
سعدي در حوزه شعر و ادبیات فارسی به عنوان یکی از شیواترین و جامع کلام ترین سخنوران شناخته شده است. هشت قرن است که ضرب المثل ها، سخنان نغز، مثال ها و اشعارش جزء حکیمانه ترین سخنان و در عین حال عامه پسندانه ترین بیان ها بوده اند.
دیدگاههاي سعدي همواره چراغ راه اندیشمندان هستند. شعراي متعددي با زبانهاي مختلف اشعارش را مطالعه کرده، در هواي او نفس کشیده و از او الهام گرفته و به آن واسطه جان و معناي تازه اي به فرهنگ هاي خود بخشیده اند و اینگونه است روشنگري و انتشار این شعله فارسی به گفته امرسون، که گرچه سعدي به زبان پارسی سخن می گوید، اما همانند هومر، سروانتس، شیکسپیر و مانول سخنانش همیشه بی عیب هستند و همه ملت ها را هدف قرار می دهند.
خلاصه کلام آن‌که،  مجموعه کارهاي سعدي که با عنوان « کلیات »  شناخته می شود،گنجینه اي از حکمت و دانش است که اصالت خود را تا ابد حفظ خواهد کرد.

image_printچاپ

Web Analytics