کشورهای عضو

  • فهرست کشورهای عضو

این سازمان ۱۹۳ عضو و ۱۱ عضو وابسته دارد.

عضویت در یونسکو مطابق با ماده های دوم و پانزدهم اساسنامه و با قوانین ۹۸ تا ۱۰۱ آیین نامه داخلی و اجرایی کنفرانس عمومی صورت می پذیرد. عضویت در سازمان ملل متحد حق عضویت در یونسکو را به همراه دارد. کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند، با توصیه شورای اجرایی و با اکثریت دو سوم آرا کنفرانس عمومی، می توانند در یونسکو پذیرفته شوند.

سرزمین ها یا مجموعه ای از سرزمین هایی که مسئولیتی در قبال انجام مراودات بین المللی ندارند، ممکن است به عنوان اعضای وابسته پذیرفته شوند. پذیرش، حقوق و تعهدات آنها توسط کنفرانس عمومی تعیین می شود (رجوع کنید به ۶C / قطعنامه ۴۱.۲ و متون اساسی)

بیشتر کشورهای عضو نمایندگی های دائمی را در یونسکو دایر کرده اند که به سرپرستی سفرا، رابطه بین سازمان و دولت های آنها را بر عهده می گیرند.

همه کشورهای عضو، یک کمیسیون ملی در یونسکو دایر کرده اند. کمیسیون های ملی یونسکو، سازمان های ملی هماهنگ کننده هستند که توسط کشورهای عضو به منظور ارتباط نهادهای دولتی و غیردولتی خود با کارکرد و خط مشی سازمان ایجاد شده اند.

برای مشاهده فهرست کشورهای عضو و اعضای وابسته به لینک زیر رجوع شود:

https://en.unesco.org/countries