کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب "ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی" انتشار یافت - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب “ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” انتشار یافت

“ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” نام کتابی است که به تازگی با همکاری یونسکو و دفتر بین‌المللی آموزش این سازمان در ژنو، انتشار یافته است.

 این کتاب، یک چارچوب روش‌شناختی برای تهیه برنامه درسی برای کشورهای عضو یونسکو محسوب می‌شود. از آنجائیکه کشورهای مختلف دارای ساختارهای متفاوت ملی برنامه درسی، مطابق با نظام‌های ارزشی و فرهنگی خود هستند می‌توانند از این کتاب به‌عنوان راهنما استفاده کنند و بر اساس ساختارهای آموزشی خود از آن بهره گیرند.

 کتاب مذکور، اطلاعات لازم را درخصوص فرایند تهیه برنامه درسی فراهم می‌کند؛ همچنین به‌طور ملموس و شفاف، اطلاعات کلیدی مورد نیاز هر مرحله از فرایند را ارائه می‌دهد و به سوالات کلیدی، موضوعات و چالش‌های کل فرایند می‌پردازد.

از منظر این کتاب، فرایند تهیه برنامه درسی، شامل چندین مرحله است که عبارتند از: جمع‌آوری اطلاعات، آماده‌سازی، توسعه، اجرا، نظارت و ارزیابی. برای هر یک از این مراحل، حداقل یک فعالیت آموزشی تعریف شده است که نیازمند تکمیل و انجام یکسری از تصمیم گیری‌ها یا تهیه برخی پاسخ‌ها ست.

فهرست مطالب کتاب عبارتند از:

چارچوب مفهومی: اصول حاکم، هدف، بررسی فعالیت‌های آموزشی، چارچوب نظری

راهنمای آموزشی : شامل پنج مرحله و فعالیت ویژه: ۱: جمع‌آوری مستندات،۲: آماده‌سازی ۳: توسعه، ۴: اجرا، ۵: نظارت و ارزیابی

منابع آموزشی: چارچوب اصلی موضوعات، پیش‌نویس اطلاعات کلی مورد نیاز وزارتخانه‌ها، ارتباط موضوعی و آمادگی، عوامل اثر‌گذار بر چارچوب برنامه درسی،  میزان اثربخشی فرایندهای تهیه برنامه درسی، تهیه کاربرگ فرایند ایده ال، الزامات یک کاربرگ چارچوب برنامه درسی، الگوی ساده برای تهیه  گزارش در زمینه فرآیند ارزیابی

سایرمنابع: لینک مرتبط با چارچوب‌های برنامه درسی، لینک مرتبط با نمونه‌های فرایند تهیه برنامه درسی

ضمائم: موضوعات بسیار مهم و مرتبط با محتوای یک چارچوب برنامه درسی، شامل : ۱- چارچوب برنامه درسی چه مقاطعی را در بر می‌گیرد؟ ۲- فرضیه و فلسفه یادگیری که زیر بنای این چارچوب است، چیست؟ ۳- چشم‌انداز، اهداف آرمانی و عینی این چارچوب تا چه میزان مناسب است؟ آیا این اهداف و چشم‌انداز، به عنوان بخشی از توسعه فرایند، مورد بازبینی قرار خواهند گرفت؟  ارزش‌ها و اصول زیربنایی برنامه درسی چه خواهند بود؟

برای دسترسی به کتاب روی اینجا کلیک فرمائید.

 

image_printچاپ

Web Analytics