کارگروه مفاخر کارآفرینی و کسب و کار

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) همواره از مسیرهای مختلف و با هدف انتقال تجارب ماندگار افراد و جوامع تجلیل از بزرگان عرصه های مختلف را در دستور کار قرار داده است. 

کمیسیون ملی یونسکو – ایران همزمان با نام گذاری سال ( جهش تولید ) با استناد به مصوبه کمیته تخصصی کسب و کار ، بر اساس شاخص ها و محور های ارزیابی مدون شده ای، تهیه و تدوین فهرت مفاخر کارآفرینی و کسب و کار ایران را در کمیسیون ملی یونسکو – ایران را در دستور کار قرار داده است.

اعضای هیأت انتخاب مفاخر کارآفرینی و کسب و کار به شرح ذیل می باشند. 

دکتر حجت الله ایوبی - رئیس
دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان - نایب رئیس
دکتر جواد صباغ - عضو
دکتر سید علی مفاخریان - عضو
دکتر امیر روشن بخش - دبیر