کارگاه آموزشی استفاده خلاقانه از ICT برای توان یابان با تکیه بر منابع آموزشی باز برگزار شد

برای دستیابی به گزارش کامل کارگاه کلیک کنید.