چهارمین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی تشکیل شد

چهارمین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹/۴/۹۵ در وزارت نیرو تشکیل شد. اعضای کمیته در این نشست به ادامه بازنگری آئین نامه پرداختند. در ادامه گزارش بیست و دومین نشست شورای بین الدول برنامه بین المللی آبشناسی توسط آقای دکتر چاوشیان ارائه شد و در خصوص برنامه دوساله کمیته نیز تبادل نظر صورت گرفت.

مطلب قبلی

هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی

مطلب بعدی

تقویم روزهای مهم