پنج‌­گنج یا خمسه(۱۳۹۰)

عنوان اثر: پنج گنج یا خمسه
صاحب اثر: نظامی گنجوی (حدود ۵۳۰ تا ۶۱۹ هجری قمری ۱۲۲۲ ۱۱۳۳ میلادی)
محل نگهداری اثر: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک، کتابخانه شهید
مطهری، موزه ملی ایران و کاخ گلستان
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال ۱۳۹۰
اهمیت اثر: پنجگنج یا خمسه شامل منظومه مخزنالاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفتپیکر و
اسکندرنامه از داستانهای مشهور ادبیات فارسی است. پنجگنج یا خمسه به عنوان یکی از بزرگترین
شاهکارهای ادب فارسی شامل دلپذیرترین منظومههای عاشقانه و عرفانی است.
داستانهای خمسه برای مردم خاورمیانه، آسیای مرکزی و هند از گذشته دور تا به امروز نه تنها شهرت خود را
حفظ کرده بلکه زبان ساده و روان اشعار آن هنوز هم برای فارسیزبانان قابل فهم است. مهارتی که نظامی در
تنظیم و ترتیب منظومههای خود بهکار برده، باعث شده تا بیش از یکصد شاعر از قرن هفتم تاکنون، از اشعار وی
تقلید کنند.
اهمیت این اثر باعث شده تا به بیشتر زبانهای زنده دنیا از جمله آلمانی، روسی، انگلیسی، ژاپنی، ترکی، اردو و
ارمنی ترجمه شود و موضوع پژوهشها، بررسیها و مقالههای بسیاری شده است.

جهت دانلود کلیک نمایید

مطلب قبلی

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(۱۳۹۲)

مطلب بعدی

کلیات سعدی(۱۳۹۴)