پاسارگاد، فارس (۲۰۰۴)

مطلب قبلی

سلطانیه، زنجان (۲۰۰۵)

مطلب بعدی

بم و چشم‌انداز تاریخی آن، کرمان (۲۰۰۷/ ۲۰۰۴)