– هفته چهارم فروردین ۹۶

 

Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the World Book and Copyright Day, 23 April 2017

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002479/247958e.pdf

 

UNESCO report 2016

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248073e.pdf

 

UNESCO. Executive Board; 201st; 2017

Twenty-fifth anniversary of the UNITWIN-UNESCO Chairs Programme: Progress and prospects

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002479/247989e.pdf

 

UNESCO. Executive Board; 201st; 2017

World Humanities Conference: challenges and responsibilities for a planet in transition

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248002e.pdf

 

Career guidance and counselling: the bridge from secondary school to tertiary education; a review of current guidance and counselling programmes and practices in Malawi and their support in promoting technical and vocational training for girls

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248069e.pdf

 

Evaluation of UNESCO’s Capacity Development for Education for All (CapEFA) Programme

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248070e.pdf

 

Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of International Jazz Day, 30 April 2017

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248072e.pdf

 

Overall arrangements for the conduct of interviews of the Candidates for the post of Director-General of UNESCO

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002480/248076e.pdf

 

Rethinking education: towards a global common good?

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e.pdf

 

Literacy and numeracy from a lifelong learning perspective

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247094e.pdf

برای مشاهده همه موارد  انتشارات یونسکو به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/unesdoc-database/

مطلب قبلی

چهارمین کارگاه آموزشی منظومه فرهنگ صلح برگزار می شود

مطلب بعدی

مراسم بزرگداشت روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه برگزار شد