کمسیون ملی ایران- یوسنکو

هفتمین نشست کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هفتمین نشست کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

در روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ کمیسیون ملّی یونسکو – ایران میزبان هفتمین نشست از سیزدهمین دورۀ کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون بود.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای کمیته تشکیل شد، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  1. پیوند میان ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا با برنامۀ جادۀ ابریشم یونسکو
  2. مجمع جوانان MaB در سپتامبر ۲۰۱۷ در ایتالیا
  3. نشست ذی‌نفعان برای ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو
  4. برگزاری کارگاه تخصصی توسط دبیرخانۀ MaB برای مدیران ذخیره‌گاه‌های واقع در اطراف دریای خزر
  5. امور جاری (درخواست انجمن سمن همراهان سبز استان زنجان در خصوص زیست‌گاه‌های آهوان دشت سهرین، گزارش آقای دکتر بالی از اجلاس قزاقستان و …)

اعضای جلسه در خصوص بندهای دستورکار به اجماع رسیدند و بر انجام اقداماتی برای پیگیری بندهای یادشده توافق شد.

تهیه و تدوین: گروه علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران

 

image_printچاپ
Web Analytics