نقش کمیسیون ملی یونسکو

کمیسیون ملی یونسكو پنج نقش مشخص به عهده دارد:
نقش رابط، بین دولت، نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد با یونسكو، مراكز و دفاتر زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌ منطقه‌ای سازمان و همچنین با كمیسیون‌های ملی دیگر كشورها و نهادهای نظام ملل متحد
نقش مشورتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های كاری یونسكو به دولت، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص نحوه مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های یونسکو
نقش اطلاع‌رسانی، معرفی اهداف، راهبردها، برنامه‌ها و انتشارات یونسكو در سطح ملی از طریق رسانه‌های ملی و محلی، جمع‌آوری آمارها و داده‌های ملی همسو با زمینه‌های فعالیت یونسکو به منظور انتشار در جهان و ترجمه و انتشار کتب و اسناد یونسکو به زبان فارسی
نقش هماهنگ‌كننده، انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای برنامه‌های یونسکو در کشور و فراهم‌ساختن زمینه شرکت مقامات و نهادهای دولتی، غیر دولتی و افراد برای حضور در گردهمایی‌ها و اجلاس‌های یونسكو.
نقش طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های یونسکو در کشور، معرفی اولویت‌های یونسکو به دولت، جلب مشارکت نهادها و مجامع علمی و مدنی کشور در فرآیند طراحی و اجرای برنامه‌های یونسکو به‌ویژه در زمینه تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین‌المللی و نیز مشارکت در پژوهش‌های مربوط با موضوع‌های كاری یونسکو در کشور.