نشست منطقه ای شناسایی و تبادل میراث مستند یونسکو برگزار می شود

نشست منطقه ای شناسایی و تبادل میراث مستند یونسکو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور سال جاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.