کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست منطقه ای شناسایی و تبادل میراث مستند یونسکو، سازمان اسناد و کتایخانه ملی

نشست منطقه ای شناسایی و تبادل میراث مستند یونسکو برگزار می شود

نشست منطقه ای شناسایی و تبادل میراث مستند یونسکو در تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور سال جاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

image_printچاپ
Web Analytics