میدان امام اصفهان(۱۹۷۹)

مطلب قبلی

تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)

مطلب بعدی

چغازنبیل، شوش (۱۹۷۹)