میدان امام اصفهان(۱۹۷۹)

این اثر یک میدان بزرگ مستطیل شکلی در شهر اصفهان است که به ‌وسیله بناهایی از دوره صفوی دوره شده ‌است. میدان امام به شکل امروزی در دوره سلطنت شاه عباس صفوی پایه‌گذاری شد. بناهای تاریخی موجود در میدان، شامل عالی‌قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله و سردر قیصریه است. این شاهکار فرهنگی به استناد معیارهای ۱، ۵ و ۶ میراث جهانی یونسکو (به ترتیب: نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی؛ نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ؛ در ارتباط مستقیم یا ملموس با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی) و در سال ۱۹۷۹ به ثبت رسید.

مطلب قبلی

تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)

مطلب بعدی

چغازنبیل، شوش (۱۹۷۹)