معرفی

با عنایت به اهمیت روزافزون فرهنگ و مواریث ملموس و ناملموس در توسعه پایدار و ضرورت حفاظت از میراث ملموس و ناملموس به عنوان عناصر هویت ساز و همچنین اهمیت والای دیپلماسی فرهنگی در قالب برنامه های یونسکو برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران، کمیسیون ملی یونسکو ایران از سال ۱۳۹۴ نسبت به راه اندازی کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی اقدام کرد. در گام اول با سازمان و نهادهای مختلف مرتبط برای معرفی نماینده مکاتبه کرد. در گام بعدی نسبت به شناسایی صاحب نظران و اساتید حوزه میراث فرهنگی و طبیعی مبادرت ورزید. و در نهایت با مساعدت و امضاء احکام اعضای پیشنهادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی تأسیس و اولین جلسه آن در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۵ با حضور آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، نمایندگان نهادها و سازمان های ذیریط و متخصصان و استادان حوزه میراث فرهنگی و طبیعی برگزار شد. در این جلسه بعد از معرفی کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی و تشریح اهمیت و جایگاه آن در برنامه های یونسکو و ارائه پیشنهادات و نظرات اعضای محترم، در باره انتخاب هیأت رئیسه و نواب بحث و تبادل و نظر شد و در با رای اکثریت اعضا، آقای دکتر محمدحسن طالبیان به عنوان رئیس کمیته و آقای دکتر مرتضی رضوانفر و آقای علی اشرف مجتهد شبستری به عنوان نواب رئیس کمیته و آقای دکتر عبدالمهدی مستکین به عنوان دبیر کمیتۀ ملی میراث فرهنگی و طبیعی انتخاب شدند

مطلب قبلی

معرفی کمیته ملی علوم پایه

مطلب بعدی

کارگاه آموزشی در خصوص مدیریت منابع آب بین‌مرزی برای کارشناسان ایرانی و افغانی، برگزار می‌شود