معرفی گروه فرهنگ

 

فرهنگ به تعبیر گسترده آن، عبارت است از نظام مشترکی از باورها، ارزش‌ها، رسوم و رفتارهایی که اعضای یک جامعه در انطباق با جهان و با یکدیگر به کار می‌برند و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. فرهنگ نیروی محرک توسعه و وسیله‌ای برای تحقق زندگی فکری، عاطفی، اخلاقی و معنوی رضایت‌بخش برای تمام افراد جامعه است. احترام به اصل نسبیت‌گرایی فرهنگی و تنوع فرهنگی، پیام جهانی یونسکو را در این بخش تشکیل می‌دهد.
امروز بر همگان مسلم شده است که تنوع فرهنگی سرمایه لازم برای فقرزدایی و تحقق توسعه پایدار است. بنابراین راهبرد گنجاندن فرهنگ در سیاست‌های کلان توسعه کشور به‌ویژه سیاست‌های مربوط به آموزش، علوم، ارتباطات، بهداشت، محیط زیست و گردشگری و همچنین تقویت صنایع خلاق فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای پاسخگویی به نیازهای مربوط به تدوین قوانین آموزش و مدیریت منابع فرهنگی در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کمیسیون ملی یونسکو در جهت تحقق هدف اصلی راهبرد میان‌مدت شش‌سال آینده یونسکو در زمینه فرهنگ یعنی تقویت تنوع فرهنگی و گفت‌وگوی بین فرهنگی و فرهنگ صلح، سه هدف راهبردی زیر را محور برنامه‌ها و طرح‌های خود قرار داده است:

  1. تقویت نقش فرهنگ در توسعه پایدار
  2. نشان‌دادن اهمیت تبادل و گفت‌وگوی بین فرهنگی برای انسجام اجتماعی، همزیستی و فرهنگ صلح
  3. حفظ و تقویت پایدار میراث فرهنگی.

کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های عمل بین‌المللی در حوزه فرهنگ
ارکان اصلی فعالیت اداره فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو مطابق با اجرای اهداف کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عمل بین‌المللی زیر و اولویت‌های ملی است:
اهداف توسعه هزاره، کنوانسیون جهانی حق مؤلف (۱۹۷۱، ۱۹۵۲)، کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی معنوی (۲۰۰۳)، کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی (۲۰۰۵)، کنوانسیون منع ورود و صدور انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی (۱۹۷۰)، کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی زیر آب (۲۰۰۱)، اعلامیه جهانی درباره تخریب میراث جهانی (۲۰۰۳)، کنفرانس استکهلم در مورد سیاست‌های فرهنگی برای توسعه (۱۹۹۸)، دستور کار جهانی در زمینه گفت‌و‌گوی بین تمدن‌ها (۲۰۰۱)، طرح عمل بین‌المللی دهه ملل متحد در زمینه آموزش در خدمت توسعه پایدار (۲۰۱۴- ۲۰۰۵ )، دهه بین‌المللی بومیان جهان (۲۰۱۴-۲۰۰۵).

مطلب قبلی

– سند انگلیسی استراتژی یونسکو در مورد مراکز مقوله دوم

مطلب بعدی

گزارش اهم فعالیت‌های سال۱۳۹۳