کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی گروه آموزش - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی گروه آموزش

آموزش، کانون توسعه انسانی است و ابزاری اساسی برای تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار می‌رود. توسعه و شکوفایی اقتصادی جوامع، به توانایی کشورها در آموزش همه اعضای جامعه بستگی دارد. آموزش، فرهنگ‌ها را غنی می‌سازد، درک متقابل را فراهم می‌کند و منجر به شکل‌گیری جوامع صلح‌طلب می‌شود. یونسکو بر آموزش به عنوان یک حق و عامل اصلی توسعه کامل ظرفیت‌های انسانی صحه می‌گذارد.

فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در زمینه آموزش با توجه به هدف اصلی تأمین آموزش کیفی برای همه و یادگیری مادام‌العمر و سه هدف راهبرد میان مدت( ۲۰۲۱-۲۰۱۴) یونسکو به شرح زیر تعیین شده است   : ۱- توسعه نظام‌های آموزشی جهت ایجاد یادگیری مادام‌العمر با کیفیت و فراگیر برای همه؛ ۲- توانمندسازی فراگیران برای تبدیل به شهروندان جهانی خلاق و پاسخگو؛ و ۳- ارتقای آموزش برای همه و شکل‌دهی دستور کار ملی آموزش مطابق با اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش پسا ۲۰۱۵ : به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر باکیفیت ، برابر و فراگیر برای همه.

‌ گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو با توجه به اهداف و تعهدات کنوانسیون‌ها، توصیه‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عمل بین‌المللی مربوط به آموزش، موضوعات گسترده ای را با توجه به اولویتهای ملی در دستور کار دارد . محورهای اصلی کار گروه عبارتند از : یادگیری مادام‌العمر، سوادآموزی کیفی، دسترسی یکسان دختران و پسران به آموزش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی ، اصلاح راهبردهای مربوط به معلمان و توسعه حرفه‌ای آنان، اصلاح و نوآوری در نظام‌های آموزشی، تقویت پیوند میان آموزش و جهان کار، توسعه کارآفرینی، آموزش صلح و حقوق بشر و تفاهم بین المللی ، آموزش شهروندی مسئول در جهان، آموزش برای توسعه پایدار و آموزش بهداشت و ترویج شیوه های زندگی سالم   .

گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو، مطابق با اولویتهای راهبرد میان مدت یونسکو در آموزش و اهداف و  ابزارهای اجرائی چارچوب عمل جهانی آموزش پسا ۲۰۱۵ ، بومی سازی محورهای برنامه آموزش یونسکو در کشور را ، در یک رویکرد جامع و منسجم که مبتنی بر  ایجاد هماهنگی و ترویج گفتگو و وفاق ملی در بین همه ذینفعان آموزشی است ، اجرا می کند که هدف غائی آن کمک آموزش به صلح و توسعه پایدار است و از طریق تاکید بر اصول مبتنی بر رعایت حق آموزش، ارتقای تساوی و شمول اجتماعی در دسترسی به آموزش، بهبود کیفیت آموزش و نتایج یادگیری، و توانمند سازی همه ذینفعان ملی در آموزش ، هدایت می شود.

image_printچاپ

Web Analytics