معرفی کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST)

وظیفه این كمیته پیشبرد برنامه‌های یونسكو در زمینه مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی، انجام مطالعات تطبیقی و بین‌ رشته‌ای و ایجاد پیوند بین تحقیقات علوم اجتماعی با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است. وظیفه دیگر این كمیته، برقراری ارتباط میان شبكه‌های موجود تحقیقات اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعضای این کمیته شامل متخصصانی از رشته‌های جامعه‌شناسی، معماری، شهرسازی، مدیریت و برنامه‌ریزی، و توسعه و نمایندگانی از وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها و مراكز پژوهشی فعال در زمینه‌های مسكن و شهرسازی، معماری و بازسازی فضای شهری، مدیریت و برنامه‌ریزی، شهرداری‌ها و بهزیستی می باشد.