کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی كمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST)

وظیفه این کمیته پیشبرد برنامه‌های یونسکو در زمینه مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی، انجام مطالعات تطبیقی و بین‌ رشته‌ای و ایجاد پیوند بین تحقیقات علوم اجتماعی با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است. وظیفه دیگر این کمیته، برقراری ارتباط میان شبکه‌های موجود تحقیقات اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعضای این کمیته شامل متخصصانی از رشته‌های جامعه‌شناسی، معماری، شهرسازی، مدیریت و برنامه‌ریزی، و توسعه و نمایندگانی از وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی فعال در زمینه‌های مسکن و شهرسازی، معماری و بازسازی فضای شهری، مدیریت و برنامه‌ریزی، شهرداری‌ها و بهزیستی می باشد.

image_printچاپ
Web Analytics