کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

جهانی‌‌شدن، مهاجرت‌های بین‌المللی، توسعه‌ شهرها، تغییرات پُرشتاب، بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای از مهم‌ترین واقعیات جهانِ در حال تحول امروز است. برای مقابله با این چالش‌های اجتماعی، برنامه «مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی یونسکو» موضوع‌هایی مانند دموکراسی، توسعه ‌شهرها، ورزش، مهاجرت‌های بین‌المللی، بررسی مسائل زنان و کودکان سرپرست خانواده، پیوند بین پژوهش و سیاست‌گذاری‌ اجتماعی را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
خلاصه فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در چارچوب برنامه فوق عبارت است از: برگزاری کارگاه میان‌منطقه‌ای رسانه‌ها و جامعه مدنی با شرکت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و مدیران رسانه‌های کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و عرب (تهران، ۱۳۸۰)، برگزاری کارگاه ملی آموزش مدیریت پایدار شهرها با شرکت شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها (تهران، ۱۳۸۰)، استقبال از فعالیت‌ها و هماهنگی‌هایی برای پیشبرد وظایف و مسئولیت‌های ایران به عنوان نایب ‌رئیس شورای منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه بین‌المللی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) و به عنوان یکی از اعضای شورای بین دولتی این برنامه در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴، همکاری در برگزاری همایش شهر و توسعه اجتماعی محله‌ای (تهران، ۱۳۸۷)، برگزاری میزگرد تخصصی ساماندهی و توانمندسازی کودکان کار و خیابان (تهران، ۱۳۸۷) و اجرای طرح تأسیس بانک مشکلات اجتماعی کودکان (کودکان کار، کودکان خیابان، بهره‌کشی از کودکان و …)، برگزاری نشست زنان و تقارب فرهنگ‌ها با همکاری گروه فرهنگ کمیسیون ملی و انجمن جامعه شناسی زنان (تهران، ۱۳۸۹)، مشارکت در برگزاری کنفرانس توسعه اجتماعی (دانشگاه کاشان، ۱۳۸۹)، مشارکت در برگزاری اولین سمینار کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار (تهران، ۱۳۸۹)، حمایت از دومین جشنواره پژوهش‌های تجربی ابوریحان بیرونی، حمایت از چهارمین همایش فرزندان انقلاب (تهران، ۱۳۸۹)، بررسی و پیگیری کرسی پیشنهادی دانشگاه تهران با عنوان «جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: تجاری‌سازی فناوری و تکنولوژی» برای نهایی‌شدن کرسی، برگزاری سمینار «مسئولیت اجتماعی سازمان محور بنیادین توسعه پایدار» با همکاری آکادمی توف – ایران و آلمان (تهران، ۱۳۹۰)، همکاری در برگزاری «همایش ملی عمران و توسعه شهری» با مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان (اصفهان، ۱۳۹۰)، همکاری در برگزاری «ششمین همایش مدیریت سبز» با انجمن مدیریت سبز ایران و بنیاد جهانی انرژی (تهران، ۱۳۹۰)، همکاری در برگزاری کنفرانس بین‌المللی آموزش و جهانی شدن (تهران، ۱۳۹۱)، آماده سازی مقدمات برگزاری کنفرانس منصقه ای توسعه پایدار شهری، عدالت اجتماعی و نقش جوانان (۱۳۹۱)، حمایت از برگزاری همایش روز جهانی غذا (مشهد، ۱۳۹۱)،پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در میبد، یزد (بهمن و اسفند ۹۲)، روز جهانی زن (اسفند ۹۲)، جشنواره سلامت دانش‌آموزی (اردیبهشت ۹۳)، نمایشگاه نقاشی کودکان استثنایی (مرداد ۹۳)، برگزاری روز علم با همکاری انجمن ترویج علم (آبان ۹۲ و آبان ۹۳)، سلسله کارگاه¬های توانمندسازی زنان در اصفهان (آذر، بهمن و اسفند ۹۳)، روز جهانی علم در کرسی حقوق بشر (آبان ۹۳)، روز جهانی علم برای صلح و توسعه با همکاری بنیاد پروفسور حسابی (آبان ۹۳)، کارگاه توانمندسازی زنان (بهمن ۹۳)، کارگاه چشم‌انداز توسعه پایدار، رشت (اسفند ۹۳)، کارگاه توانمندسازی زنان (اسفند ۹۳)، روز جهانی زن (اسفند ۹۳).

image_printچاپ

Web Analytics