فهرست میراث جهانی ایران ثبت شده در یونسکو

⇐آثار طبیعی ثبت شده:
دشت لوت
جنگل‌های هیرکانی

منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات (۲۰۲۱)
راه آهن سراسری ایران (۲۰۲۱)
چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس(۲۰۱۸)
شهر تاریخی یزد (۲۰۱۷)
۱۱ قنات ایرانی(۲۰۱۶)
چغازنبیل، شوش (۱۹۷۹)

چغازنبیل، شوش (۱۹۷۹)

میدان امام اصفهان(۱۹۷۹)
تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)

تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)

ـ تخت سلیمان، تکاب (۲۰۰۳)
بم و چشم‌انداز تاریخی آن، کرمان (۲۰۰۷/ ۲۰۰۴)
پاسارگاد، فارس (۲۰۰۴)

پاسارگاد، فارس (۲۰۰۴)

سلطانیه، زنجان (۲۰۰۵)

سلطانیه، زنجان (۲۰۰۵)

بیستون، کرمانشاه (۲۰۰۶)
مجموعه قره کلیسای آذربایجان (۲۰۰۸)
سازه‌های تاریخی ـ آبی شوشتر (۲۰۰۹)
بازار تبریز (۲۰۱۰)

بازار تبریز (۲۰۱۰)

بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی (۲۰۱۱)
باغ ایرانی: اکبریه بیرجند، فین کاشان
  گنبد قابوس، استان گلستان (۲۰۱۲)
مسجد جامع اصفهان (۲۰۱۲)
کاخ گلستان، تهران (۲۰۱۳)
شهر سوخته (۲۰۱۴)

شهر سوخته (۲۰۱۴)

چشم‌انداز فرهنگی میمند (۲۰۱۵)
محوطه باستانی شوش (۲۰۱۵)

مطلب قبلی

فرهنگ و توسعه پایدار

مطلب بعدی

فهرست میراث جهانی ایران ثبت شده در یونسکو