کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش فرهنگ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش فرهنگ

میراث طبیعی(Natural Heritage)

میراث طبیعی شامل ویژگی‌های طبیعی از جمله اشکال کالبدی و زیستی، اشکال زمین‌شناسانه و جغرافیایی طبیعی و یا مناطقی با مرزهای مشخص محوطه‌های طبیعی است که از دیدگاه علمی، حفاظتی یا زیبایی طبیعی دارای ارزش برجسته جهانی باشد.

میراث فرهنگی(Cultural Heritage)

میراث فرهنگی شامل مجموعه بناها و محوطه‌هایی است که از دیدگاه تاریخی- هنری یا علمی، قوم‌شناسی و مردم‌شناسی دارای ارزش برجسته جهانی باشد.

میراث فرهنگی زیر آب (Underwater Cultural Heritage)

میراث فرهنگی زیر آب به تمامی نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی- تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و برای دوره‌ای خاص یا همیشه حداقل به مدت صدسال همه اثر یا بخشی از آن زیر آب وجود داشته باشد.

ایکروم (ICCROM)

مرکز بین‌المللی مطالعه حفظ و مرمت آثار فرهنگی

ایکوم (ICOM)

شورای بین‌المللی موزه‌ها

ایکوموس(ICOMOS)

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی

میراث فرهنگی ناملموس (معنوی)(Intangible Cultural Heritage)

شامل سنت‌ها و بیان‌های شفاهی شامل زبان، هنرهای نمایشی، رفتارهای اجتماعی، مراسم مذهبی و جشن‌ها، دانش‌ها و رفتارهای وابسته به طبیعت و عالم، و هنرهای دستی سنتی است.

image_printچاپ
Web Analytics