کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش علوم طبیعی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش علوم طبیعی

ذخیره‌گاه زیست‌کره

ذخیره‌گاه‌های زیست‌‌كره عبارت ‌است از «نواحی دربرگیرنده بوم‌سازگان‌های داخلی خشكی و ساحلی دریایی، یا تركیبی از آنها» كه در چهارچوب برنامه یونسكو به نام انسان و زیست‌كره (MAB) (چهارچوب قانونی شبكه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌كره) مورد شناسایی بین‌المللی قرار دارد.

هر ذخیره‌گاه باید حداقل از یك رشته ضوابط برخوردار باشد و از مجموعه‌ای شرایط پیروی كند تا بتواند در شبكه پذیرفته شود. سه كاركرد ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره عبارت است از: كاركرد حفاظتی برای حفظ منابع ژنتیك، گونه‌ها، بوم‌سازگان‌ها، چشم‌‌اندازها؛ كاركرد توسعه برای تقویت توسعه پایدار اقتصادی و انسانی و كاركرد پشتیبانی لوژستیك برای پشتیبانی از طرح‌های نمایشی، آموزش و كارورزی زیست‌‌محیطی، پژوهش و نظارت پیوسته مسائل محلی، ملی و جهانی حفاظت و توسعه پایدار.

ژئوپارک

ژئوپارک محدوده‌ای تحت حفاظت است که علاوه بر غنای ژئوسایت‌ها باید شامل مکان‌های دارای آثار تاریخی، فرهنگی و تنوع طبیعت زنده باشد و با مدیریت کارآمد و آموزش مناسب افراد محلی با جذب گردشگر و با محوریت آموزش تفریحی- تفرجی مفاهیم زمین‌شناسی و محیط زیست به عموم مردم، بتواند با تفسیر موثر تمامی جاذبه‌ها اوقات فراغت گردشگران را پر کند و اقدام‌ها بتواند به بهبود پایدار وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنان محلی و درنهایت ملی منجر شود.

MAB-ICC

شورای هماهنگی بین‌المللی برنامه انسان و کره مسکون

(Global Geopark Network (GGN

شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌ها

World Network of Biosphere Reserves)WNBR

شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره

International Hydrological Programme) IHP)

برنامه بین‌المللی آب‌شناسی

Man and the Biosphere Programme) MAB)

برنامه انسان و کره مسکون

Intergovernmental Oceanography Commission) IOC)

کمیسیون بین‌الدول اقیانوس‌شناسی

International Geological Science Programme) IGCP)

برنامه بین‌المللی علوم زمین

Mardid Action Plan) MAP)

برنامه اقدام مادرید که برگرفته از راهبرد سویل می باشد و با هدف بهره‌گیری از مزایای راهبردی اسناد سویل برای ارتقاء ذخیره گاه‌های زیست‌کره به مکان‌هایی مهم در سطح بین‌المللی برای توسعه پایدار قران 21 طراحی شده است.

Seville Strategy

راهبرد سویل: راهبردی برای توسعه آتی‌ِ شبكه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌كره از جمله نتایجی مهمی بود كه از كنفرانس بین‌المللی ذخیره‌گاه‌های زیست‌كره در سویل (اسپانیا) به دست آمد.

Rio+20

کنفرانس سازمان مللی متحد در خصوص توسعه پایدار

Water and Development Information for Arid Lands – A Global Network) G-WADI)

شبکه جهانی اطلاع‌رسانی در مورد آب و توسعه در مناطق خشک

South and Central Asia MAB Network) SACAM)

شبکه انسان و کره مسکون در کشورهای جنوب و مرکز آسیا

UNESCO- Institute for Water Education) UNESCO-IHE)

موسسه آموزش آب یونسکو

World Water Development Report )WWDR4)

گزارش جهانی توسعه آب

 

image_printچاپ
Web Analytics