طریق خسرو شدن از نظرگاه خردمند خردگستر توس

به مناسبت ۲۵ اردیبهشت بزرگداشت حکیم فردوسی

شاهنامه حکیم روشن روان توس فردوسی پاکزاد  را  “شاه _نامه ها ” خوانده اند از آن رو که به بشر طریق خسرو شدن را می آموزد .

 

اما معیارهای دست یازیدن بدین جایگه از نظر گاه حکیم فرودسی چیست :

 

نخست:بندگی را کوشیدن

چه گفت آن سخنگوی با فر و هوش

چو خسرو شدی بندگی را بکوش

 

دوم :پرهیز از ناسپاسی به درگاه یزدان

به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس به  دلش اندر آید ز هر سو هراس

 

سوم :دادگستری

چو خسرو به بیداد کارد درخت

بگردد از او پادشاهی و بخت

اگر داد دادن بود کار تو

بیفزاید ای شاه مقدار تو

 

چهارم :دانش طلبی مستمر

میاسای زآموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان

ز دانش در بی نیازی مجوی

وگر چند از او سختی آید به روی

 

پنجم :دیو شناسی و دیو بندی

چنین داد پاسخ که آز و نیاز

دو دیوند با زور و گردن فراز

دگر خشم و رشک است ننگست و کین

چو نمام دو روی ناپاک دین

میان دو کس جنگ و کین افکند

بکوشد که پیوستگی بشکند

 

ششم :پرهیز از دیو هولناک دروغ

هر آنکس که گردد به گرد دروغ

ستمکاره خوانیمش و بی فروغ

زبان را مگردان به گرد دروغ

چو خواهی که تاج از توگیرد فروغ

هر آنکس که با تو نگوید درست

چنان دان که او دشمن جان توست

 

هفتم :پرهیز از بداندیشی

هر آن کس که اندیشه بد کند

به فرجام بد با تن خود کند…

به دل اندر اندیشه بد مدار

بد اندیش را بد بود روزگار

 

هشتم:خردستایی و خردگستری

فزون از خرد نیست اندر جهان

فروزنده کهتران و مهان …

هر آن کس که او شاد شد از خرد

جهان را به کردار بد نسپرد…

 

و درود بر مردی که هزار سال است چشمه فروزان حکمتش هم نگهبان سند هویت ماست و هم پاسبان زبان و فرهنگ ایران زمین در سپهر گیتی …

و این دو بیت با شکوه عصاره همه بالندگیها در طریق خسرو شدن آدمی است :

ز روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن

به نیکی گرای و میازار کس

ره رستگاری همین است و بس

 

“عبدالمهدی مستکین”

مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران

مطلب قبلی

عید فطر مبارک

مطلب بعدی

فراخوان جایزه خوان بوش یونسکو