شیوه‌نامه اعطای لوگوی کمیسیون ملی یونسکو-ایران به کنفرانس‌ها، همایش‌ها، کتاب و …

مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون ملی یونسکو (که از این به بعد کمیسیون نامیده می‌شود) با هدف حمایت معنوی از برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی (در سطح ملی یا بین‌المللی) و در راستای اهداف کمیسیون ملی یونسکو به جهت کمک به ارتقا سطح علمی، فرهنگی و آموزشی موضوع مورد نظر و پس از رعایت مواد زیر (و در صورت لزوم عقد قرارداد) به مجری برنامه (که از این پس مجری نامیده می‌شود) اعطا می‌شود. مسئولیت حقوقی و حقیقی اجرای مناسب برنامه‌ها و نظارت بر محتوای ارائه شده بر عهده مجری است.

ماده ۱ـ مجری درخواست کتبی خود را جهت دریافت مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون به همراه مستندات شامل: اهداف و محتوای برنامه، زمان، مکان، مشخصات مجری، اعضا کمیته علمی و حامیان، حداقل ۲ هفته قبل از شروع برنامه به واحد ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون ارسال می‌کند و این واحد، درخواست را به گروه مربوطه ارجاع می‌دهد.

تبصره: در شرایط خاص که کمتر از ۲ هفته به اجرای برنامه باقی مانده باشد، ذکر دلایل توجیهی کتبی از طرف مجری و متعاقبا تایید و تصویب کارگروه داوری کمیسیون ضروری است.

ماده ۲ـ واحد ارتباطات و امور بین‌الملل کمیسیون، درخواست مجری را بررسی و در صورت انطباق با اهداف و برنامه‌های کمیسون، به گروه مربوطه ارائه می‌کند که در صورت تایید مجوز استفاده از لوگو توسط گروه مربوطه، گروه، درخواست مجری  را مجددا به واحد ارتباطات و امور بین‌الملل ارجاع داده می دهد تا مراتب اداری آن طی شود.

ماده ۳ـکمیسیون ملی یونسکو، برای هماهنگی برنامه کنفرانس یا همایش‌هایی که مورد حمایت معنوی قرار می‌دهد، با اهداف، اسناد، سیاست‌ها و برنامه‌های یونسکو،  افراد مورد نظر خود را برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری، کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس (یا همایش) به مجری معرفی خواهد کرد.

ماده ۴ـ اعطای مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون ملی یونسکو به کتاب: مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون پس از ارزیابی کتاب توسط کارگروه داوری (شامل: دبیرکل، مدیر گروه مربوطه و مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل) و تصویب نهایی شورای انتشارات، بر اساس قراردادی که تنظیم خواهد شد، اعطای می‌شود. شورای انتشارات مسئول تهیه شیوه نامه و شاخص‌های ارزیابی و همچنین انتخاب اعضای کارگروه داوری، بر اساس موضوع هر کتاب، است.

ماده ۵ـ فایل الکترونیکی لوگوی کمیسیون به همراه نامه رسمی اعطای مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون برای مجری ارسال خواهد شد. مجری موظف است بر اساس قراردادی که تنطیم خواهد شد، بدون دخل و تصرف در لوگوی کمیسیون آن‌ را در اسناد کنفرانس مانند: پوستر، فراخوان، سایت،CD ، مقاله و… همایش مورد نظر یا جلد کتاب مربوطه درج نماید.

توجه: بدیهی است اعطای مجوز استفاده از لوگوی کمیسیون تنها در همان برنامه مورد درخواست و زمان مقرری که در ماده ۱ این شیوه‌نامه مشخص شده است (و طی نامه رسمی کمیسیون به مجری ابلاغ می‌شود) اعتبار دارد و برای سایر برنامه‌ها  درخواست مجدد از طرف مجری و انجام مراحل ارزیابی و صدور مجوز کمیسیون ضروری است. بدیهی است هرگونه استفاده از لوگوی کمیسیون بدون اخذ مجوز و انجام روند قانونی، تخلف محسوب شده و قابلیت پیگرد قانونی دارد.