دگرگونی های اجتماعی

دگرگونی های اجتماعی

جهان تحت تحولات مهم اجتماعی است که تحت تأثیر جهانی سازی ، تغییرات جهانی زیست محیطی و بحران های اقتصادی و مالی انجام می شود ، و در نتیجه باعث افزایش نابرابری ها ، فقر شدید ، محرومیت و انکار حقوق اساسی بشر می شود. این دگرگونی ها نیاز به راه حل های نوآورانه مطابق با ارزش های جهانی صلح ، کرامت انسانی ، برابری جنسیتی و عدم خشونت و عدم تبعیض را نشان می دهد. زنان و مردان جوان ، که بیشترین تأثیر را در این تغییرات دارند ، عوامل اصلی تحولات اجتماعی هستند.

تحولات اجتماعی از طریق شمول اجتماعی و نوآوری اجتماعی در تعمل با همه فعالیتهای یونسکو قرار دارد ، با تمرکز ویژه بر روی افراد آسیب پذیر و محروم

برنامه مدیریت دگرگونی های اجتماعی (MOST) یونسکو و شورای بین دولتی آن (IGC) محرکهای منحصر به فردی برای پیشبرد طرح های جامع ظرفیت سازی در تحولات اجتماعی و ایجاد پل بین دانش علمی اجتماعی ، سیاست های عمومی و جامعه بوده و پیگیر اجرای آن هستند.

برنامه MOST بر دو اولویت موضوعی متمرکز است:

  1. شمول اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ، به عنوان یک ویژگی اساسی در مبارزه با فقر ، کاهش نابرابری ها و پیشرفت به سمت جوامع فراگیر.
  2. دگرگونی های اجتماعی ناشی از تغییر اقلیم؛ ضرورت رسیدگی به بحران های کاهش منابع طبیعی ، کمبود غذا ، آب و انرژی ، از دست دادن تنوع زیستی ناشی از شهرنشینی و رشد جمعیت ، تا تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی.

با توجه به اینکه توسعه پایدار دارای ستون های اجتماعی و زیست محیطی تفکیک ناپذیری است ، چالش های اجتماعی و زیست محیطی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

 

 

مطلب قبلی

رهاورد جهانی سینمای ایران در فیلم‌های کوتاه/ جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران دروازه راهیابی به اسکار

مطلب بعدی

گفتگوی بین فرهنگی