دومین جلسه کمیته ملی ورزش و جوانان کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

 

دومین جلسه کمیته ملی ورزش و جوانان کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

مطلب قبلی

دومین جلسه کمیته ملی ورزش و جوانان کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

مطلب بعدی

فراگرفتن دانش و مهارت‌های کشاورزی و معیشت روستایی