دموکراسی و شهروندی جهانی

دموکراسی و شهروندی جهانی

در هر یک از لحظات مهم تاریخ معاصر، یونسکو با کمک به ساخت و تحکیم دموکراسی و توسعه نهادهای دموکراتیک ، به ویژه در دوران گذار ، از توسعه صلح آمیز جوامع حمایت کرده است.

از زمان تأسیس ، این سازمان در تلاش است تا آمال همه مردم ، به ویژه زنان و مردان جوان را در تلاش برای تحقق ارزشهای جهانی مشترک ، مانند تحمل ، تکثر ، احترام به حقوق بشر ، آزادی و گفتگو ، ارتقا دهد.

یونسکو ضمن تأکید بر نقش تعیین کننده آموزش و حقوق بشر ، بر موضوعاتی از قبیل حکمرانی ، نهادهای دموکراتیک ، شهروندی ، آزادی بیان ، نمایندگی زنان و مردان جوان و مشارکت فعال آنها در فرایندهای تصمیم گیری ، در مواضع اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارد. توسعه فرهنگی این سازمان ذاتاً محلی برای بحث دموکراتیک است ، بستری برای تبادل نظر در جایی که ارزش های دموکراتیک ترویج می شود ، از جمله مدارا ، کثرت گرایی و احترام به حقوق بشر ، آزادی و گفتگو.

آموزش صلح و حقوق بشر یکی از عناصر اساسی در این فرایند به عنوان یک عامل اصلی جهت تقویت شهروندی جهانی محسوب می شود.

یونسکو متعهد است که به طور فعال در تثبیت فرهنگ دموکراتیک ، به ویژه با کمک به کشورهای منطقه عربی ، با تأکید ویژه بر ظرفیت سازی برای زنان و مردان جوان در آموزش مدنی ، مشارکت مدنی و حقوق بشر با هدف مشارکت عملی در توسعه جامعه تحت نظارت نهادهای دموکراتیک تلاش کند.

تمرکز یونسکو بر آموزش برای شهروندی جهانی همزمان با تعهد گسترده تر برای ایجاد نهادهای دموکراتیک ، تشویق به مشارکت فعال همه مردم ، از جمله زنان و مردان جوان در فرایندهای تصمیم گیری و توسعه و حمایت و ارتقا حقوق بشر است.

فعالیت های یونسکو در زمینه آموزش صلح و حقوق بشر دانش و درک ارزش های مشترک بین المللی را ایجاد می کند و از توسعه سیاست ها و رویه های مثبت حمایت می کند که به ایجاد محیط های یادگیری ایمن ، عاری از تبعیض و خشونت کمک می کند.

یونسکو با سایر آژانس های سازمان ملل و جامعه مدنی در ارتقا برنامه جهانی آموزش حقوق بشر همکاری می کند این برنامه از ادغام آموزش صلح و پیشگیری از درگیری در سیاست و برنامه درسی ملی آموزش پشتیبانی می کند. مقابله با بسیاری از مسائل چالش برانگیز در آموزش و پرورش ، مانند دسترسی به کتابهای درسی با کیفیت و عاری از کلیشه ها ، ضد زورگویی و عدم خشونت از جمله این اهداف است.

.

این سازمان طرفدار عدم تبعیض در آموزش و پرورش و آموزش احترام به همه است.

آموزش با کیفیت فراگیر نکته اساسی در رویکرد یونسکو در ایجاد شهروندی و دموکراسی ، از جمله ارتقا آموزش چند زبانه است.

یونسکو از طریق شبکه پروژه های مدارس مرتبط ، مبادله شیوه های نوآورانه آموزشی را تشویق می کند که به طور مستقیم کودکان ، معلمان ، مدارس و جوامع محلی آنها را در مورد مهمترین و مهمترین مسائل روز درگیر کند.

مطلب قبلی

گفتگوی بین فرهنگی

مطلب بعدی

پنجمین کنگره بین‌المللی زیست‌پزشکی برگزار می‌شود