دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران

دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، کار خود را به عنوان دفتر ملی از سال ۱۳۷۵ آغاز کرد. سپس در ۱۳۸۲ دامنه فعالیت‌هایش را گسترش داد و به دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران ارتقا یافت.حوزه جغرافیایی فعالیت این دفتر شامل چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان است.

این دفتر در امور برنامه ریزی مشترک کشوری در حوزه‌های کاری بین بخشی و بین رشته‌ای یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مورد تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و کارهای یونسکو فعالیت می کند.

کار اصلی این دفتر حمایت و کمک به ترویج صلح و گفت و گوی فرهنگ‌ها در کشورهای عضو با همکاری بخش‌های برنامه‌ای یعنی آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات است. در قلمرو زیر منطقه‌ای متشکل از چهار کشور فوق، دو دفتر ملی یونسکو در کابل و اسلام آباد با امکانات و بودجه مستقل و کارشناسان بین‌المللی در حوزه‌های آموزش و فرهنگ فعالیت می کنند. دفتر خوشه‌ای تهران با توجه به نیازهای دفاتر مذکور آنها را از نظر مالی و کارشناسی حمایت می کند.

آدرس: تهران، زعفرانیه، مجموعه کاخ سعدآباد، کد پستی ۱۹۸۹۶۴۳۹۳۶

تلفن: ۲۲۷۵۱۳۱۵

   نمابر:۲۲۷۵۱۳۱۸

وب سایت: http://www.unesco.org/new/en/tehran/home
 

مطلب قبلی

نمایندگی ثابت جمهوری اسلامی ایران در یونسکو

مطلب بعدی

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران