کمسیون ملی ایران- یوسنکو

درباره کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو-ایران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

درباره کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هر یك از گروه‌ها ، دارای كمیته‌‌های تخصصی متشكل از نمایندگان مؤسسات و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط و متخصصان دانشگاهی و صاحب‌نظران می‌باشد. ارتباط این كمیته‌ها با یونسكو و مؤسسات تابعه آن از طریق دبیرخانه كمیسیون ملی انجام می‌شود.
ماده ۱۶
اعضای كمیته‌های تخصصی با پیشنهاد دبیركل و حكم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت دو سال منصوب می‌شوند
تبصره ۱
رئیس هر گروه یا اداره به‌عنوان دبیر و نماینده كمیسیون ملی با داشتن حق رأی در كمیته‌های تخصصی ذی‌ربط شركت می نماید
تبصره ۲
هریك از كمیته‌های تخصصی شرح وظایف خود را تدوین و برای تصویب به شورای اجرایی كمیسیون پیشنهاد می نماید

image_printچاپ
Web Analytics