دانشگاه علوم پزشکی تهران به لیست کرسی های یونسکو پیوست

کرسی یونسکو در زمینه اخلاق زیستی تاسیس شد 

کرسی یونسکو به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه و با امضای موافقت نامه نهایی یونسکو، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان کرسی رسمی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در زمینه اخلاق زیستی تعیین شد.
بر اساس موافقتنامه مذکور که به امضای مدیر کل یونسکو و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران رسیده است، این مرکز علمی به مدت چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات کشور به عنوان کرسی اخلاق زیستی به فعالیت در سطح بین المللی می پردازد.
اهداف  این کرسی شامل تقویت آموزش اخلاق پزشکی و اطمینان از آموزش درست دانشجویان، برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش اخلاق پزشکی از جمله دوره تربیت مدرس اخلاق زیست- پزشکی، تقویت دسترسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به منابع علمی و نتایج تحقیقات اخلاق پزشکی، شبکه سازی بین محققان و مدرسین حوزه اخلاق پزشکی در ایران و منطقه است.
گفتنی است مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی پیش از این به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی هم شناخته شده است.

مطلب قبلی

مدیر ژئوپارک جهانی قشم عضو شورای جهانی ژئوپارک‌های یونسکو شد

مطلب بعدی

فرم عضویت کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو ایران