خلاصه گزارش پایش جهانی آموزش برای همه

مشاهده سند فارسی(pdf)
مشاهده سندانگلیسی (pdf)