جامع‌التواریخ(۱۳۹۶)

جامع‌التواریخ، یکی از ارزشمندترین کتب تاریخی است که توسط رشیدالدین فضل‌الله همدانی (۱۲۴۷-۱۳۱۸) نگاشته شده است. این کتاب همچون یک دایره المعارف تاریخی است که کتابی مشابه آن در قرون وسطی، در سراسر جهان وجود ندارد.
جامع‌التواریخ را می‌توان به عنوان اولین طرح نگارش تاریخ جهان در آن زمان برشمرد. این کتاب شامل تاریخ پیامبران (از آدم تا پیامبر اسلام)، تاریخ اسلام تا عباسیان، تاریخ ایران باستان تا زمان نویسنده و همچنین تاریخ چندین کشور از جمله چین، هند، (سند و کشمیر)، سرزمین‌های اروپایی و تاریخ پاپ‌ها است. رشیدالدین بنیان‌گذار تاریخ‌نگاری فارسی در قرون وسطی محسوب می‌شود و روش تاریخ‌نگاری وی مشابه روش تاریخ‌نگاری تاریخ شناسان دوره رنسانس است.
مهم‌ترین بخش این کتاب تاریخی مربوط به تاریخ‌نگاری تاریخ فرمانروایی مغول‌ها و ایلخانی‌ها بر ایران است. برای نگارش این بخش از کتاب از منابع دست اولی چون کتاب تاریخ پنهان مغول و اطلاعات و مشاهدات مستقیم نویسنده از شاهزادگان مغول استفاده شده است. مغول‌ها بر سرزمین وسیعی از چین تا اروپا فرمانروایی می‌کردند. لذا جامع‌التواریخ به دلیل مطالعات سیاسی- اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

مطلب قبلی

جامع‌التواریخ(۱۳۹۶)

مطلب بعدی

توانمندسازی