کمسیون ملی ایران- یوسنکو

توسعه گردشگری پایدار - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

توسعه گردشگری پایدار

گردشگری پایدار ابزار قدرتمندی برای رشد اقتصادی، فقرزدایی، حفظ منابع و ذخایر طبیعی و فرهنگی و ترویج و تقویت تفاهم و احترام متقابل میان ملت‌ها و جوامع محسوب می‌شود. در قالب برنامه فرارشته‌ای یونسکو با عنوان «فقرزدایی به‌ویژه فقر مفرط در برنامه فرهنگ سازمان»، طرح بین‌المللی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی مناطق کوهستانی آسیای میانه و جنوبی به منظور فقرزدایی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و حفظ میراث فرهنگی و چشم‌اندازهای طبیعی از سال ۲۰۰۱ آغاز شد و تا پایان سال ۲۰۰۷ ادامه یافت. طرح آزمایشی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی «ماسوله» توسط کمیسیون ملی یونسکو با همکاری مقامات محلی در چارچوب طرح بین‌المللی فوق انجام شد.

علاوه بر اقدامات زیربنایی مانند بازسازی و مرمت خانه‌های قدیمی و تبدیل تعدادی از آنها به اقامتگاه، پاکسازی زیست‌محیطی، ساماندهی معابر شهری، تأسیس موزه مردم‌شناسی، بهبود وضعیت خانه‌های محلی و هتل‌های موجود، تجهیز کتابخانه و برنامه‌های آگاه‌سازی، فعالیت‌های زیر نیز انجام شده است:
برگزاری ششمین کارگاه منطقه‌ای طرح بین‌المللی توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی مناطق کوهستانی آسیای میانه و جنوبی یونسکو (ماسوله، ۱۳۸۳)، برگزاری دوره‌های آموزشی «توانمندسازی جوانان ماسوله» (ماسوله، ۱۳۸۵)، نشست ارزیابی طرح توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی ماسوله (تهران، ۱۳۸۷).

image_printچاپ

Web Analytics