کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تقویت خلاقیت و فرهنگ زنده - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تقویت خلاقیت و فرهنگ زنده

تقویت نقش‌ آفرینش هنری و سهم هنرمندان و هنرهای معاصر و زنده در توسعه انسانی و همبستگی اجتماعی و آموزش هنر به عنوان عامل بهبود آموزش كیفی و توانمند‌كردن ظرفیت‌های ملی در زمینه صنایع فرهنگی دو محور اصلی فعالیت در این بخش محسوب می‌شود. بر این اساس، علاوه بر فعالیت‌های ترویجی و اطلاع‌رسانی در مورد روزهای جهانی كتاب و حق مؤلف، شعر و زبان مادری و تدوین گزارش‌های توجیهی در باره صنایع فرهنگی و آموزش هنر، فعالیت‌های دیگری نیز انجام شده که عبارت است از:
برگردان و انتشار كتاب «تجارت، فرهنگ و جهانی‌شدن» انتخاب شهر شیراز به عنوان «شهر ادبیات» كشور برای الحاق به شبكه جهانی شهرهای خلاق یونسكو، مشاركت در برگزاری همایش ملی «آموزش هنر».

image_printچاپ

Web Analytics