تفاهم نامه با پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه