تفاهم نامه با موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد