کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تصویب تاسیس کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشکی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تصویب تاسیس کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشکی

پس از تلاش های به عمل آمده توسط کمیسیون ملی یونسکو-ایران و همکاری فرهنگستان علوم پزشکی مبنی بر تاسیس کرسی یونسکو در زمینه تاریخ طب سنتی به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی، در شهریور ماه سال جاری، مراتب مورد تایید و تصویب نهایی یونسکو قرار گرفت.
غنای علمی موجود در فرهنگستان علوم پزشکی ایران در خصوص موضوع تاریخ طب سنتی و همچنین موجودیت کتابخانه چندهزار جلدی مرتبط با موضوع که در آسیا و اقیانوسیه منحصر به فرد می باشد، حضور اندیشمندان و فرهیختگان دانشگاهی در هیئت علمی این فرهنگستان، برگزاری نشست های تخصصی ملی و بین المللی مرتبط با موضوع طب سنتی در حوزه آموزش و پژوهش در این فرهنگستان، موجبات تایید توانمندی فرهنگستان علوم پزشکی ایران را برای تصدی گری این کرسی علمی، پژوهشی و آموزشی یونسکو، فراهم آورده است. امید است با تاسیس این کرسی موجبات فرصت سازی برای ترویج و پیشبرد آموزه های طب سنتی در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی پیش روی پژوهشگرانبه ارمغان آورده شود.
این کرسی می تواند فضایی مطلوب برای هم اندیشی میان پژوهشگران و متخصصان طب سنتی در سطح ملی و بین المللی را در کشور فراهم آورد که متعاقبا به ارتقا آگاهی سازی مرتبط با موضوع و همچنین انتقال تجارب میان پژوهشگران در عرصه بین المللی را در بر خواهد داشت.

image_printچاپ

Web Analytics