کمسیون ملی ایران- یوسنکو

همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی، برگزار می‌شود

نخستین «همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی» با هدف شناساندن مرزهای دانش و فناوری، تبادل نظر علمی و انتقال تجربیات بین متخصصان، 17 اسفند سال جاری، برگزار می‌شود.

مستندنگاری، حفظ، نگهداری و بازسازی میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم آن‌ها جزء وظایف مهم مردم و دولت شمرده می‌شود و رعایت موازین آن، برای مجریان و مدیران طرح‌های عمرانی الزامی است. از همین رو، تهیه نقشه‌های دقیق، امری بسیار مهم است.

راهکار اصولی برای پایش و تضمین حفظ میراث طبیعی و فرهنگی و حریم آن، انجام اصول مستندنگاری است. انجام هر گونه عملیات در خصوص تغییر کاربری، بازسازی، مرمت، باز زنده‌سازی، پژوهش و تحلیل میراث طبیعی و فرهنگی تنها در صورت اندازه‌گیری و مستندنگاری کامل امکان‌پذیر است و هر گونه تصرف در آثار طبیعی و تاریخی پیش از مستندنگاری علمی و شناخت کامل اثر ممنوع است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که نگهداری هوشمندانه و مدیریت دانش‌بنیان میراث طبیعی و فرهنگی تنها با داشتن اطلاعات مکانی درست ممکن می‌شود. امروزه با گسترش فناوری‌های نوین در دورکاوی، امکان پایش کارآمدتر میراث طبیعی و فرهنگی افزایش یافته است و بر این پایه می‌توان از آسیب‌های جبران ناپذیر به کشور پیشگیری کرد.

از همین رو، در تاریخ 17 اسفند سال جاری، در دانشگاه شهید رجایی، نخستین «همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی» با هدف شناساندن مرزهای دانش و فناوری، تبادل نظر علمی و انتقال تجربیات بین متخصصان برگزار می‌شود. این همایش شامل سخنرانی‌های کلیدی، ارائه مقاله در نشست‌های علمی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی است.

دکتر مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، با اشاره به اهمیت روزافزون امر حفاظت از مواریث فرهنگی و طبیعی، برگزاری این همایش را به همت دانشگاه شهید رجایی، بستری مناسب جهت ترویج رویکرد علمی در مقوله حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی کشور اعلام کرد.

شایان ذکر است اطلاعات کامل در لوح و وب‌گاه همایش قابل مشاهده است.

تدوین: گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران

image_printچاپ

Web Analytics